TAX FREE

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-A ZA STRANE DRŽAVLJANE:

Potreban je obrazac REF 4 koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u prodavnici u tri primerka

Obrazac REF 4 je namenjen popunjavanju formulara za povraćaj poreza za strane kupce na obrascu REF 4

Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, tj, sa PDV-om

Kupac je obavezan da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini

U vremenskom periodu od šest meseci, kupac ukoliko želi da povrati PDV mora ući u zemlju, doneti 1 overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina, a prodavac će vratiti novac za celokupni iznos PDV-a.

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-A ZA DIPLOMATSKO/KONZULRANA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORAGANIZACIJE:

SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije

Potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza

Ovlašćenje osobe za nabavku robe

Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu

Kupcu se prilikom plaćanja robe, odbija PDV ukoliko ima gore navedena dokumenta

Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV-a, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)

PPO-PDV obrazac overen od strane firme.

HOW TO PURCHASE AND PAYMENT FOR FOREIGN NATIONALS:

It's a form REF4 that the customer receives when purchasing goods in a shop in three copies

REF4 Form is intended for printing forms for tax refunds for foreign buyers

When paying for goods, the buyer paid the amount in full (including VAT)

The buyer is obliged to when crossing the border or departure from our country certify REF4 form at the customs

In the period of six months, if the buyer wants to recover the VAT, must enter the country, bring a certified copy of 1 (1 copy retains the customs, the other is for the buyer) in the store where shopping is done

Seller will refund the entire amount of VAT.

FOR DIPLOMATIC - CONSULAR OFFICE AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IS REQUIRED:

SNPDV form-fit certified by the embassy or international organization

Confirmation of reciprocity on the liberation of VAT and excise

Authorization of the person for the procurement of goods

ID card and a copy of the person authorized to purchase

When paying for goods, the buyer with the documents mentioned above, the goods are charged VAT free

Certificate of Tax exemptions for VAT payers, which carry traffic of goods or services, or import of goods with tax release (for international contracts)

PPO-VAT form stamped by the company.